Casting Engineering

耐酸用金属耐食表

耐酸用金属耐食表
 • C.I : 주철
  D.I : 연철
 • Brz : 내산성청동
  GA20 : 카펜터스텐
 • CD4MCu : 스텐합금
  Mon : 모넬(N,CU의합급)산에강함
 • H-B : 하스텔로이 B
  H-C : 하스텔로이 C
 • Ti : 티타늄
  Zr : 지르코늄
 • ●-최상품
  ◐-중질품
 • ○-불량품
  ×-사용불가
< 내산용 금속 내식표 >
액체명 Steel C.I Brz 316 GA20 CD4 Mon Ni H-B H-C Ti Zr
D.I SS Mcu
빙초산 < 50%(100℃) ×
빙초산 20℃ ×
빙초산 > 50%(100℃) × × ×
아세톤(Boiling)
염화알미늄 < 10%(20℃) × 
염화알미늄 > 10%(20℃) × × × 
황산염알미늄(20℃) ×
황산염알미늄 < 10%(Boiling) × ×
황산염알미늄 > 10%(Boiling) × ×
염화암모늄(20℃) × × 
염화암모늄 < 10%(Boiling) × ×
염화암모늄 > 10% × × × × × 
황산염암모늄 < 40%(Boiling) × × ×
비산(107.3℃) × × ×    
염화바륨 < 30%(21℃) ×
염화바륨 < 5%(Boiling) ×
염화바륨 > 5%(Boiling) × × × ×
수산화바륨 21℃ ×
질산염바륨(Boiling) × 
황화바륨 21℃ × ×  
안식향산 ×
붕산(Boiling) ×
3염화붕소 21℃DAY  
3염화붕소 10%DAY   
해수 21℃ × × × × × ×   
브롬 21℃ DRY × × × × × × × ×
브롬 21℃ WET × × × × × ×  × ×
이황화 21℃ × × × 
이황화(HOT) × × × 
염화칼슘 21℃
염화칼슘 < 5%(Boiling)
염화칼슘 > 5%(Boiling) × 
수산화칼슘 21℃  
수산화칼슘 < 30%(Boiling)  
수산화칼슘 > 30%(Boiling) × ×  
차아염소산칼슘 < 2% 21℃ × × × × × × 
차아염소산칼슘 > 2% 21℃ × × × × × ×
석탄산 21℃ 
이황화탄소 21   
탄산가스 21℃
4염화탄소(Boiling)DRY ×
염소산 21℃ × × × × ×   
염소수 21℃   
염소의 빙초산 21℃ ×  × ×    
염소의 설피산 21℃ × × × × × ×  ×
크롬산 < 30% × × × ×
구연산 × ×
질산동 79.4℃ × × × ×  × 
황산동(Boiling) × × ×
염산 < 1% 21℃ × ×
염산 > 20% 21℃ × × × × × × × ×
염산1 ~ 20% 21℃ × × × × × × × ×
염산 < ½% 79.4℃ × × × × × ×
염산 ½ ~ 2% 79.4℃ × ×  × × × ×
청산 21℃ × ×  
과산화수소 < 30% 65.5℃ ×
불화수소산 > 20% 21℃ × × × × ×
불화수소산 > 10% 21℃ × × ×  × ×
불화수소산(Boiling) × × × × × × × ×
유산 < 50% 21℃ × ×
유산 > 50% 21℃ ×
유산 < 5% (Boiling) × × × ×
염화마그네슘 21℃
염화마그네슘 < 50%(Boiling) ×
염화마그네슘 > 50%(Boiling) × × ×
수산화마그네슘 21℃ 
황산염마그네슘 
염화제2수은 2% 21℃ × × × × × 
질산염제1수은 21℃ ×   
포름알데히드(Boiling) ×
개미산 100℃ × ×
프레온 21℃ ×
염화제2철 > 5% 21℃ × × × × × × × ×
질화제2철 21℃ × × × × ×   
황산염제1철 21℃ ×
메칠알콜 21℃
설퍼산나프타린 21℃ × ×  
염화닉켈 21℃ × × × 
황산염닉켈 ×  
질산 × ×    
니트로벤젠 21℃ 
아질산 21℃ × × × × × ×    
이산화질소(웃음까스) 21℃ × ×   
올레인산
수산 × 
팥마틴신(버터,야자유따위의주성분)    
포스겐(1차대전때독까스로씀)21℃  
인산 < 10% 21℃ ×
인산 > 10 ~ 70% 21℃ ×
인산 < 20%79.4℃ ×
인산 > 20% 79.4℃ < 85% ×
인산 > 10%,Boiling < 85% × ×
퍼크린산(염료,화학용)21℃ × × ×   
탄산칼륨
염소산칼륨 
염화칼륨 21℃
시안화칼륨(청산가리) ×  
중크롬산륨 
수산화칼륨 21℃
과망간산칼륨   
바닷물 21℃
중황산염나트륨 21℃ ×
브롬화나트륨 21℃  
탄산나트륨
염화나트륨 21℃
시안화나트륨 × × ×   
중크롬산나트륨 ×     
불화나트륨
수산화나트륨(가성소다,양잿물)21℃
치아염소산나트륨  × × × × 
유산염나트륨 21℃   
염화주석 < 5% 21℃ × × ×
염화주석 > 5% 21℃ × × × × × × ×
아황산염용액 79.4℃ ×  
유황(용해된) × 
아황산까스(살포된) 21℃  
황산 < 2% 21℃ ×
황산 2 ~ 40% 21℃ × ×
황산 40% < 90% 21℃ × × × × × × ×
황산 93 ~ 98% 21℃ × × × ×
황산 < 10% 79.4℃ × × × × × ×
황산 10 ~ 60% < 80% 79.4℃ × × × × × × ×
황산 60 ~ 80% 79.4℃ × × × × × × × ×
황산 < ¾% Boiling × × × × ×
황산 ¾ ~ 40%Boiling × × × × × × ×
황산 40 ~ 65% > 85%Boiling × × × × × × × × × × ×
황산 65 ~ 85% Boiling × × × × × × × × × × ×
아황산 21℃ × × ×
4염화티타늄 21℃     
요소 21℃
초산염비닐     
염화비닐 
물 ToBoiling
염화아연 
시안화아연 ×
황산염아연 21℃ × 
염화제2동 × × × × ×  ×
디나트로벤젠(매열제)21℃(DRY)
에텔 21℃
에칠알콜(Boiling)
에칠셀루로스 21℃
염화에칠 21℃
황산염에칠 21℃     
이염화에칠렌 21℃
그리콜에칠렌 21℃
산화에칠렌 21℃ ×
염화제2철 < 5% 21℃ × × × × × × × ×